Bruno S. Aniszewski

First Name: Bruno

Middle Initial: S.

Last Name: Aniszewski

State: Illinois

Entry Unit: 141st Infantry Regiment

KIA: no

MIA: no

Medal of Honor: no

Card image cap