Aloysius F Wozniak

First Name: Aloysius

Middle Initial: F

Last Name: Wozniak

State: Illinois

Entry Unit: 143rd Infantry Regiment

KIA: no

MIA: no

Medal of Honor: no

Card image cap